34 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതിയ ചുവരെഴുത്ത്.ആദ്യമായി സർക്കാർഅദ്ധ്യാപകനായി പ്രവേശിച്ച വയനാട് മുപ്പൈനാടു സ്കൂളിലെഇടിഞ്ഞുപൊളിഞ്ഞു പോയ സ്കൂൾകെട്ടിടത്തിന്റെ ചുവരിൽആ പഴയ കയ്യക്ഷരം! ഞാനും ഭാര്യയുംമൊന്നിച്ചു ജീവിതം തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്നാകുന്നു.ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രസ്മാരകത്തിനു മുന്നിൽ.ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇത്രയെങ്കിലും കരുതി വച്ച കാലത്തിനു സ്തുതി.