ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് അന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായി അന്നത്തെ മനുഷ്യൻ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ കമ്മ്യൂണിസത്തിനോ ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് അന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തിയ മതങ്ങൾക്കോ ഈ സൈബർ യുഗത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാവുമോ? കാറു നന്നാക്കാൻ കാളവണ്ടി നന്നാക്കുന്നയാളെത്തന്നെ സമീപിക്കണോ?

മാറ്റത്തിന്റെ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.എല്ലാ രംഗത്തും മാറ്റം അനിവാര്യമാകുന്നു.