ഓർക്കുക,
പഴയകാലത്തെ മദ്യമല്ല ഇന്നത്തെ മദ്യം.
പഴയകാലത്തെ പുകയിലയല്ല ഇന്നത്തെ പുകയില.
പഴയകാലത്തെ ഭക്ഷണമല്ല ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം..
പഴയകാലത്തെ കുടിവെള്ളമല്ല ഇന്നത്തെ (കുപ്പിവെള്ളം) കുടിവെള്ളം.
പഴയകാലത്തെ ഔഷധമല്ല ഇന്നത്തെ ഔഷധം.
പഴയകാലത്തെ വായുവോ ,മണ്ണോ ഇന്നില്ല.
മാരക വിഷങ്ങളില്ലാത്ത യാതൊന്നും കിട്ടാനില്ലാതായിരിക്കുന്നു. മദ്യം, പുകയില എന്നിവെ സ്വതവേ വിഷമാകുന്നു. വിഷത്തിൽ വിഷം തളിച്ചു കൂടെക്കൂടെ അകത്തേക്കു ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ കഥയെന്താവും എന്നു ചിന്തിക്കാൻ മഹാനായ ഈ കലാകാരന്റെ അകാലമരണം ഇടയാക്കട്ടെ.

(വാവിട്ടു കരയുന്ന മണിയുടെ മകളോടും പ്രിയതമയോടും മാപ്പ്! അതുല്യ പ്രതിഭയായിരുന്ന മണീ മാപ്പ്)