ഡീസീ ബുക്സ് 2016 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവലുകളിൽ 6 മികച്ച നോവലുകൾ ഇതാ.
സിസ്റ്റർ ജസ്മിയുടെ ‘പെണ്മയുടെ വഴികൾ’.

ജോർജ്ജ് ഓണക്കൂറിന്റെ ‘ആകാശ ഊഞ്ഞാൽ’.

പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ ‘ചാരസുന്ദരി’.

ഖ്ദീജാ മുംതാസിന്റെ ‘നീട്ടിയെഴുത്തുകൾ’.

രാജീവ് ശിവ്ശങ്കരന്റെ ‘മറപൊരുൾ’.

പിന്നെ…
ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ച് രാമ്പള്ളവും!

കുഞ്ച് രാമ്പള്ളത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആദരവും സന്തോഷവും നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

 Image may contain: 1 person, text