നമ്മുടെ നല്ല ആഘോഷങ്ങളെ കച്ചവടം ചെയ്തു കാശാക്കാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാവർക്കുമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.