ശ്രീ.റോബിൻ എബ്രാഹം പരിചയപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ. സുരേഷ് നന്ദൻ കോടിന് ‘താങ്ങാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം’ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം വായിക്കുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരും വായിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണെന്ന മുഖക്കുറിപ്പോടെ ഒരു പോസ്റ്റും ഇട്ടിരിക്കുന്നു!.ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു അംഗീകാരമാകുന്നു. മലയാളത്തിലെ ‘മഹാന്മാരായ’ നിരൂപകന്മാരുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടില്ലെങ്കിലും വായിക്കേണ്ടവർ വായിക്കുന്നു, നിരൂപണം നടത്തുന്നു, മറ്റുള്ളവരോട് വായിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.അങ്ങനെ മാത്രമാണ് ഈ പുസ്തകം ആറാം പതിപ്പിൽ എത്തിയത്. നന്ദി,റോബിൻ, നന്ദി സുരേഷ്.

Image may contain: text