‘തൊട്ടുകൂടാത്തവർ, തീണ്ടിക്കൂടാത്തവർ, ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടാലും ദോഷമുള്ളോർ,
കെട്ടില്ലാത്തോർ,തമ്മിലുണ്ണാത്തോരിങ്ങനെ ഒട്ടല്ലഹോ ജാതിക്കോമരങ്ങൾ!’
ഈ കുമാരനാശാന്റെ ഓരോ അശ്ലീലപ്രയോഗങ്ങളേ! എന്തായാലും ആശാന്റെ അവസ്ഥ വല്ലാത്തൊരു ദുരവസ്ഥ തന്നെ.അല്ലേ?