നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചന്തകൾ പിരിയുമ്പോൾ ലോക നിലവാരമുള്ള കുറെ അടിമകളെ വിദേശത്തേക്കു കയറ്റി അയക്കാം .ശേഷിക്കുന്നവരെ നമുക്കിവിടെത്തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം..