ഒരു ഓർമ്മച്ചിത്രം.

റസാക്ക് കോട്ടക്കൽ എടുത്തതാണ്.ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെയുള്ള ശ്രീ. ഖാലിദ് എ ബേക്കർ ഇന്ന് അയച്ചു തന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീ.അജ്മൽ അബൂബേക്കർ അയച്ചു കൊടുത്തതും. ഇത്തരം ധാരാളം ഓർമ്മച്ചിത്രങ്ങൾ പലരുടെയും കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്തരം ചിത്രങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പും ചേർത്ത് അയച്ചു കിട്ടിയാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. ഏതു കാലത്ത് എടുത്തത്, ആരാണ് എടുത്തത്, ആരൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.എന്നൊക്കെ …ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു നിധിയായിരിക്കും.