അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ സുന്ദരവിഡ്ഢികൾ! വായിച്ചു നോക്കുക. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ളതിലൊക്കെ തലവച്ചു കൊടുക്കുക.